Konkurs ofert z dnia 05.11.2012

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 z 2011r., poz. 654 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.


Świadczenia zdrowotne będą wykonywane od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.


Odbiór materiału biologicznego od Zamawiającego i dostarczanie wyników badań przez wykonawcę. 
 

Kryterium oceny ofert będzie cena jednostkowa świadczenia.
 

Oferty cenowe w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na 2013r.” należy składać osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15.11.2012r.  do godz. 14.00  na adres WOMP we Włocławku, ul. Wyszyńskiego 21 (pokój nr 2 – sekretariat).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2012r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej WOMP pokój nr 7.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.


Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. WOMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


W toku postępowania konkursowego składający ofertę może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.


Składający ofertę może również złożyć do Dyrektora WOMP w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  rozstrzygnięcia postępowania odwołanie dotyczące jego wyników.


Obowiązujący formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.womp.wloclawek.pl lub w siedzibie WOMP we Włocławku  ul. Wyszyńskiego 21 pokój nr 3 w godz. 9.00 – 12.30.
 

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana na stronie internetowej Ośrodka i na tablicy ogłoszeń.   
 

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP